Försäljning av mätinstrument

VIKAB – Vibrationskonsult AB skall vara ett ledande företag inom förebyggande underhåll, mätteknik, instrument och kalibrering
samt maskinteknisk analys och balansering.
Våra kunder skall se oss som en pålitlig samarbetspartner med hög teknisk kompetens inom verksamhetsområdet.

VIKAB – Vibrationskonsult AB:s verksamhet och produkter får ej inverka menligt på miljön, anställdas eller köparens hälsa och
säkerhet. Vårt företags namn, tjänster och produkter skall identifieras med orden kvalitet och serviceanda.

För att uppnå denna målsättning arbetar vi med personalutveckling och kvalitetsstyrning enligt de krav som ställs i standarden
SS-EN ISO/IEC 17025. Personalen utbildas så att samtliga anställda är väl förtrogna med företagets kvalitetspolicy och
kvalitetssystem.

VIKAB – Vibrationskonsult AB åtar sig att till fullo uppfylla kraven för ackrediteringen, vilket innebär att samtliga anställda
har full tillgång till kvalitetsmanualen och till kvalitetssystemet relaterade dokument. VD ansvarar för att kvalitetssystemet
efterlevs och uppdateras när så erfordras.